Để thảo luận về xây dựng của bạn, xây dựng và củng cố thị trấn công nghiệp tăng cường Iwai Nakagawa, Fukuoka là Tổng công ty!

Cơ hội nghề nghiệp


ĐIỆN THOẠI:092-408-1553
Fax:092-953-1168
Nhật bản 811-1346
Fukuoka, Fukuoka-Shi Nakagawa-chợ Oaza Nishihata 847-17